1. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
2. מטרת תנאי השימוש הינם להבהיר את היחסים בין שמואל הנדלר קאוצ'-גובס (להלן: "המפעיל") לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר ו/או בשירותים הסלולריים, ו/או בכל שירות שמעניקה המפעיל כפי שיובהר להן (להלן: "המשתמש"). תשומת לבך שוב לעובדה, כי בשימושך באתר ובשירותיו, לרבות שירותים סלולאריים הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים המפורטים להלן.
3. האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעיל, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם, וכן המסרונים שנשלחים במסגרת השירותים הסלולאריים, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע המופיעים בהם,  וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר, בדיוורים ובמסרונים כאמור (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של המפעיל. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהמפעיל. אין לעשות באתר בתוכנו ובפלטפורמות שבו שימוש אלא למטרות לשמן נועדו ולצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי משתמש רשאי להשתמש בתוכן, לצרוך התקשרות עם המפעיל.
4. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר ושירותיו, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, ו/או במסגרת השירותים הסלולרים שמורות באופן בלעדי למפעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר למען הסר ספק וכיו"ב באתר החומרים באתר אינם מקנים למשתמשים זכויות כלשהן על כל חומר ו/או על המידע שבאתר, לרבות אך מבלי למצות, תמונות ו/או סרטונים ו/או כל חומר פרסומי אחר באתר.
5. המפעיל עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, אך היא אינו אחראי לנכונות התוכן ולמידע המתפרסם באתר ו/או בשירותים הסלולאריים,
6. אין המפעיל מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר המפעיל אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעיל לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר /או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים.
7. המפעיל אינו אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים, לפי העניין. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או במסגרת השירותים הסלולאריים, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו בדואר אלקטרוני ו/או בדיוור ו/או באמצעות מסרון.
8. המפעיל שומר על זכות לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר ו/או בשירותים הסלולאריים לפי שיקול דעתו, וללא צורך במתן הודעה מראש.
9. המפעיל מתחייב לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר ובהתאם למדיניות הפרטיות, שמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה ובהתאם לאמור בכל דין. יחד עם זאת, שומר המפעיל, על זכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכול כפוף לאמור במדיניות הפרטיות של המפעיל ולאמור בכל דין.
10. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.
11. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים אשר היא מספקת, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש.
12. המפעיל אינו מתחייב שהשירותים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעיל לא יישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
13. המפעיל אינה אחראי על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ובכל שירות אחר שניתן על ידי המפעיל, . כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
14. השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, כרוך בתשלום מסוגים שונים ובתעריפים שונים, שיקבעו על פי שיקול דעתה של המפעיל, ויפורסמו באתר מעת לעת.
15. המפעיל רשאי לערוך מבצעים ולהעניק הטבות והנחות על פי שיקול דעתו הבלעדי.
16. אין כפל מבצעים והנחות.
29. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.